shop-logo
W.Korea品牌款/
 #熱銷品牌款 #限量現貨
-Ellie、妮妮自留款-
4480
#熱銷新品 #熱銷品牌款 #冬季必備 
-Kimy、圓圓、愛麗絲、彭彭、Gina、妮妮自留款-
6980

#冬季限定布料新上市 #神褲系列熱銷破4萬多件 
-小予.KIMY.圓圓.阿圓.玄玄.逸歡.Alice.許悅.吉利、妮妮自留款-

1480
#熱銷近千件
-愛麗絲、Gina、妮妮自留款-
3680
#熱銷近千件 #包色熱門款
-喬喬.Zora、妮妮自留-
4280

#冬季布料新色上市 #限時三天聖誕驚喜價
-逸歡,圓圓,奕潔,夢露,恬恬自留-

1480 1250

#熱銷近四多千件!! #完售倒數
-
圓圓.吉利.愛麗.紀卜心.小予.逸歡.Nina.玄玄.元元.彥婷.Alice.Emma.Zora自留款-

2180
#+1喊單破千件 #品牌款熱銷 #完售倒數
-ELLIE.KIMY.吉利.zora.Alice.逸歡.RIIN好感生活自留-
2980
#熱銷新品 #倒數完售
-彭彭.逸歡自留-
3380
#熱銷千件款 #最後一批倒數
-GINA.逸歡.許悅.Ellie.Alice.吉利自留款-
5580
#熱銷近千件 #限量倒數完售
-許悅、Ellie、圓圓、吉利、ZORA、GINNY自留-
1380
#熱銷500多件
-彭彭.喬喬.Zora.Gina 自留-
1280
#限量現貨一批售完為止 #高級質感必備

1380

#限貨商品完售加開最後預購
#
神褲系列熱銷三萬多件
-小予.圓圓.彭彭.阿圓.玄玄.逸歡.Alice.許悅自留款-

1380
商品售完
#大爆單熱銷完售倒數
-逸歡.圓圓.RIIN好感生活自留-

1380
#夏季必備單品 #大爆單熱銷六百多件
-NINA.吉利.圓圓.彭彭自留-
1580
時間計時器