shop-logo
一隻阿圓 x W.Korea 聯名企劃

   


                                             

部落客選品/
#熱銷品牌款 #高級必備
-吉利、GINA自留款-
1280
#限量優惠 #高級必備
-吉利、GINA自留款-
2180
#品牌仙女洋 #限量品牌款
-愛麗、彭彭、柏心、GINA自留款-
1380
#氣質必備
-GINA自留款-
1380
#喊單近千件 #零修圖神褲 #+1大爆單
-弈潔、逸歡自留款-
1580
#喊單大熱銷 #超瘦牛仔裙
- GINNY自留款 -
1480
#高級氣質必備
-彭彭、GINA自留款-
1180
#熱銷款 #氣質款
-弈潔、好感生活自留款-
1580
-Kimy、妮妮自留款-
2880 2530
#大爆單熱銷完售倒數
-逸歡.圓圓.RIIN好感生活自留-

1380

#完售釋出 #熱銷近四多千件!! 
-
圓圓.吉利.愛麗.紀卜心.小予.逸歡.Nina.玄玄.元元.彥婷.Alice.Emma.Zora自留款-

2180